- خدمات مشاوره اي ،طراحي، مهندسي جوش
- تهيه و تنظيم نقشه هاي كارگاهي
- تدوين دستورالعمل هاي جوشكاري و تاييد رويه هاي جوشكاري
- اطمينان از مواد اوليه خام، دستورالعملها و نقشه ها
- كنترل كيفيت جوش و نظارت عاليه در حين ساخت و نصب
- خدمات تست جوش
- طبقه بندي و ارزيابي جوشكاران و تعيين صلاحيت
- انجام بازرسي و كنترل ابعادي
- بازرسي رنگ و سند بلاست
- اجراي پرو‍‍ژه ها و ساخت سازه هاي صنعتي و ساختماني
- بازرسي فني انواع موتور هاي توربيني هوايي،دريايي،ريلي
- بازرسي انواع مخازن تحت فشار و خطوط لوله
- بازرسي فني انواع مبدلهاي حرارتي و قطعات سبك و سنگين
- تست غير مخرب انواع قطعات ريخته گري